"Oni" in Hana matsuri
       
     
Hana matsuri
       
     
Taiko drummer in Awa odori
       
     
"Oni" in Hana matsuri
       
     
"Oni" in Hana matsuri
Hana matsuri
       
     
Hana matsuri
Taiko drummer in Awa odori
       
     
Taiko drummer in Awa odori